Правила и условия за поверителност и защита на личните данни

  1. Предназначение и обхват

В дейността си Българска асоциация на комуникационните агенции, наричана по-долу “БАКА”, спазва приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата на личните Ви данни. Тази политика определя основните принципи, чрез които БАКА събира, обработва и съхранява личните данни на потребителите. Ние обработваме само такава информация, каквато е допустима съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни  на ЕС и българския Закон за защита на личните данни.

  1. Легитимен интерес за обработка на личните данни

БАКА събира и обработва личните данни на потребителите за определени, изрично посочени и законни цели, като тези данни не се подлагат на следваща обработка по начин несъвместим с тези цели. БАКА прилага подходящите технически и организационни мерки за защитата и безопасната обработка на тези данни, по начин, който гарантира тяхната сигурност от неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, като същевременно гарантира, че тези данни са подходящи, уместни и ограничаващи се в рамките на необходимото за целите, за които се обработват. Тези данни се подлагат на законна и лоялна обработка по прозрачен начин, съхраняват се по сигурен начин и се използват само за посочените в настоящето цели за обработка.

  1. Какви лични данни събираме и каква е целта на тяхното обработване

 3.1.Обработваме следните лични данни на потребителите: име,    фамилия, имейл адрес и телефонен номер. БАКА полага всички усилия данните на потребителите да са точни и, ако това е необходимо, да се актуализират, предприемайки всички разумни мерки за непосредственото изтриване или поправка на личните данни, които са неточни по отношение на целите на обработката.

3.2. Обработката на тези лични данни е необходима за издаване на Акредитации, за контакт в Агенциите при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора и за целите на директен маркетинг чрез изпращане на Нюзлетър.

  1. Срок на съхранение

Срокът за обработка на данните е 24 месеца, съгласно действащото българско законодателство. Личните Ви данни, които обработваме за каквито и да било цели, няма да бъдат съхранявани за срокове, по-дълги от необходимото за тази цел или за тези цели. Този срок може да варира в зависимост от вида на обработваните лични данни и целите на обработката им. Независимо от горните разпоредби, ние ще съхраняваме Вашите лични данни до степента, изисквана от нас по закон.

  1. Мерки за сигурност

5.1. БАКА е предприело подходящи технически, административни, физически и процедурни мерки за сигурност, съответстващи на местните и международни практики за боравене с информация, за защита на личните данни срещу злоупотреба, неправомерен достъп или разкриване, изгубване, видоизменяне или унищожаване.

5.2. БАКА ще обработва Вашите лични данни в съответствие главно с член 6, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на личните данни. В изключителни случаи БАКА може да обработва Вашите лични данни и в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и буква в) до буква д) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.

  1. Вашите права

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни като потребители Вие имате следните права по отношение на обработката на Вашите лични данни:

6.1.Право на достъп до Вашите данни (чл. 15, ОРЗД):

Имате право да получите потвърждение относно това дали личните данни, които се отнасят за вас, се обработват или не и, ако се обработват, да получите достъп до тях и до информацията съгласно посоченото в чл. 15 от ОРЗД).

6.2. Право на коригиране и изтриване (чл. 16 и чл. 17 от ОРЗД):

Имате право да поискате да бъдат коригирани, без неоснователно забавяне, неточни лични данни, които се отнасят за вас, както и правото да поискате попълване на непълни лични данни. Освен това, имате право на изтриване на лични данни, които се отнасят за Вас, без излишно забавяне, при условие, че е приложимо едно от основанията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, т.е. в случай, че данните не са вече необходими за предвидените цели.

6.3. Право на ограничаване на обработването (чл. 18 ОРЗД):

Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни, ако е изпълнено едно от условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД, например, ако сте възразили срещу обработката на Вашите данни, за периода, който е необходим за извършване на евентуална оценка.

6.4. Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД):

При определени обстоятелства, посочени в чл. 20 ОРЗД, Вие имате право да получите личните данни, отнасящи се за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърляне на данните към друга трета страна.

6.5. Право на възражение (чл. 21 ОРЗД):

В случай, че данните се обработват съгласно чл. 6 ал. 1 т. е от ОРЗД (обработка на данни за целите на легитимни интереси), Вие имате право, във всеки момент, да възразите срещу обработката, базирайки са на причини, произтичащи от конкретната ситуация, в която се намирате. Ние ще прекратим обработката на Вашите лични данни, с изключение на случаите, в които е доказано съществуването на убедителни законови основания за обработването, които имат превес над интересите, правата и свободите на субекта на данни или ако обработката служи за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.6. Право за подаване на искове до надзорните органи

Съгласно чл. 77 ОРЗД Вие имате право да подавате искове към надзорните органи ако считате, че обработката на Вашите лични данни се извършва в нарушение на приложимите регламенти за защита на личните данни. Правото за подаване на искове може да бъде упражнено в държавата-членка по местоживеене, месторабота или в която е извършено предполагаемото нарушение.

За да коригирате, поискате достъп до Вашите лични данни, или за да упражните което и да било от гореказаните права, запитвания и искания във връзка с упражняването на правата на субектите на лични данни, следва да бъдат насочени към office@baca.bg  и към следния телефон за връзка: 02  944 33 35.

 

 

 

Запиши се за нашия бюлетин