07.09.2021

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

Уведомяваме Ви, че Общото събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ ще се проведе на 28 септември 2021 г. (вторник), от 15.30 часа Виваком Арт Хол Оборище 5, адрес: ул. Оборище 5, гр. София, съгласно решение на Управителния съвет на Сдружението от заседание, състояло се на 26.08.2021 г. (Протокол № 8 от 26.08.2021 г., решение по т.1), при следния дневен ред:

Откриване на събранието и установяване на кворум.

  1. Избор на председател на заседанието на Общото събрание.
  2. Обсъждане на промени, настъпили с агенции-членове на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода от последното Общо събрание.
  3. Приемане и изключване на членове на Асоциацията.
  4. Обсъждане и приемане на Доклада на Управителния съвет за дейността на Асоциацията за 2020 година.
  5. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2020 година и отчета на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за изминалата финансова година.
  6. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода до следващото Общо събрание.
  7. Обсъждане и приемане на членския внос за 2021 година.
  8. Обсъждане и приемане на бюджет на Българската асоциация на комуникационните агенции за 2021 година.
  9. Текущи /след гласуване/.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БАКА, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от Устава на БАКА.

Членовете на Сдружението се представляват от представителите по регистрацията на съответното дружество или от лице, упълномощено за целта. Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание.

С оглед оперативност и гарантиране на необходимия кворум за провеждане на събранието, моля потвърдете участие в срок до 21 септември 2021 г. (вторник).

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

Събранието ще се проведе при съблюдаване на въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, в това число при осигурен необходим капацитет на помещението с цел спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства.

За допълнителна информация се обръщайте към офиса на БАКА на телефон: 02 944 33 35, мобилен: 0888 061 880 или e-mail: office@baca.bg.

Запиши се за нашия бюлетин