26.03.2023

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

Редовното Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ ще се проведе на 27 април 2023 година от 15:30 часа в Литературен клуб „Перото“, адрес: пл. България 1, гр. София, съгласно решение на Управителния съвет на Сдружението от заседание, състояло се на 01.03.2023 г. (Протокол № 3 от 01.03.2023 г., решение по т.1), при следния дневен ред:

Откриване на събранието, установяване на кворум и избор на председател на заседанието на Общото събрание.

  1. Обсъждане и приемане на Доклада на Управителния съвет за дейността на Асоциацията за 2022 година.
  2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 година и отчета на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за изминалата финансова година.
  3. Приемане и изключване на членове на Асоциацията.
  4. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода до следващото Общо събрание.
  5. Обсъждане и приемане на членския внос за 2023 година.
  6. Обсъждане и приемане на бюджет на Българската асоциация на комуникационните агенции за 2023 година.
  7. Други въпроси.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ (БАКА), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от Устава на БАКА.

Членовете на Сдружението се представляват от представителите по регистрация на съответното дружество или от лице, упълномощено за целта. Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

При възникване на обстоятелства, препятстващи редовното провеждане на събранието, Ви уведомяваме, че същото ще се проведе на 10 май 2023 г. на същото място и при посочения по-горе дневен ред.

За допълнителна информация се обръщайте към офиса на БАКА на e-mail: office@baca.bg.

Запиши се за нашия бюлетин