17.02.2020

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

Общото събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“, съгласно взетото решение от Управителния съвет – Протокол №2 от заседание на УС от 11.02.2020 г., ще се проведе в галерия и зала „Оборище 5“, адрес: ул. Оборище 5, гр. София на 16 март 2020 г. (понеделник), от 16.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Откриване на събранието, установяване на кворум и избор на председател на заседанието на Общото събрание.
  2. Обсъждане на промени, настъпили с агенции-членове на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода от последното Общо събрание.
  3. Приемане и изключване на членове на Асоциацията.
  4. Обсъждане и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Асоциацията за периода от последното Общо събрание.
  5. Обсъждане и приемане на Отчета на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за изминалата финансова година.
  6. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода до следващото Общо събрание.
  7. Обсъждане и приемане на членския внос за 2020 година.
  8. Обсъждане и приемане на бюджет на Българската асоциация на комуникационните агенции за 2020 година.
  9. Текущи /след гласуване/.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БАКА, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от Устава на БАКА.

Членовете на Сдружението се представляват от представителите по регистрацията на съответното дружество или от лице, упълномощено за целта. Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

За допълнителна информация се обръщайте към офиса на БАКА на телефон: 02 944 33 35, мобилен: 0888 061 880 или e-mail: office@baca.bg.

Запиши се за нашия бюлетин