24.08.2023

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

Уведомяваме Ви, че извънредното Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ ще се проведе на 26 септември 2023 година от 16:00 часа в Литературен клуб „Перото“, адрес: пл. България 1, гр. София, съгласно решение на Управителния съвет на Сдружението от заседание, състояло се на 20.07.2023 г. (Протокол № 8 от 20.07.2023г., решение по т. 3), при следния дневен ред:

Откриване на събранието, установяване на кворум и избор на председател на заседанието на Общото събрание.

1.  Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията.

2.  Предсрочно освобождаване от длъжност и отговорност на член на Управителния съвет на Сдружението.

3.  Избор на член на Управителния съвет.

4.  Други въпроси.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ (БАКА), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от Устава на БАКА.

Членовете на Сдружението се представляват от представителите по регистрация на съответното дружество или от лице, упълномощено за целта. Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание.

С оглед оперативност и гарантиране на необходимия кворум за провеждане на събранието, моля да потвърдите участие в срок до 19 септември 2023 г.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

При възникване на обстоятелства, препятстващи редовното провеждане на събранието, Ви уведомяваме, че същото ще се проведе на 4 октомври 2023 г. от 16:00 часа на същото място и при посочения по-горе дневен ред, като участие следва да бъде потвърдено в срок до 27 септември 2023 г.

За допълнителна информация се обръщайте към офиса на БАКА на e-mail: office@baca.bg.

Чавдар Кенаров                                                                        

Председател на Сдружение

„Българска асоциация на комуникационните агенции“

Запиши се за нашия бюлетин