01.06.2022

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“

Уведомяваме Ви, че редовното Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ ще се проведе на 1 юли 2022 година от 16:00 часа в Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5, адрес: ул. Оборище 5, гр. София при следния дневен ред: гр. София, съгласно решение на Управителния съвет на Сдружението от заседание, състояло се на 23.05.2022 г. (Протокол № 7 от 23.05.2022 г., решение по т.1), при следния дневен ред:

Откриване на събранието, установяване на кворум и избор на председател на заседанието на Общото събрание.

 1. Обсъждане и приемане на Доклада на Управителния съвет за дейността на Асоциацията за 2021 година.
 2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година и отчета на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за изминалата финансова година.
 3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението.
 4. Приемане и изключване на членове на Асоциацията.
 5. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет на Сдружението.
 6. Избор на председател на Сдружението и членове на Управителния съвет.
 7. Освобождане на Контролния съвет на Сдружението.
 8. Избор на Контролен съвет на Сдружението.
 9. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода до следващото Общо събрание.
 10. Обсъждане и приемане на членския внос за 2022 година.
 11. Обсъждане и приемане на бюджет на Българската асоциация на комуникационните агенции за 2022 година.
 12. Други въпроси.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ (БАКА), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от Устава на БАКА.
Членовете на Сдружението се представляват от представителите по регистрация на съответното дружество или от лице, упълномощено за целта. Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание.
С оглед оперативност и гарантиране на необходимия кворум за провеждане на събранието, моля да потвърдите участие в срок до 23 юни 2022 г. (четвъртък).
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

За допълнителна информация се обръщайте към офиса на БАКА на e-mail:
office@baca.bg.

Запиши се за нашия бюлетин