10.04.2024

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАКА ЗА 2024 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 АПРИЛ

Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ ще се проведе на 23 април 2024 година от 16:30 часа в Литературен клуб „Перото“, адрес: пл. България 1, гр. София, съгласно решение на Управителния съвет на Сдружението от заседание, състояло се на 13.03.2024 г. (Протокол № 6 от 13.03.2024г., решение по т. 3), при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2023 година.
2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2023 година и отчета на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за изминалата финансова година.
3. Приемане и изключване на членове на Сдружението.
4. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Българската асоциация на комуникационните агенции за периода до следващото Общо събрание.
5. Обсъждане и приемане на членския внос за 2024 година.
6. Обсъждане и приемане на бюджет на Българската асоциация на комуникационните агенции за 2024 година.
7. Други въпроси.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружение „Българска асоциация на комуникационните агенции“ (БАКА), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от Устава на БАКА.

Членовете на Сдружението се представляват от представителите по регистрация на съответното дружество или от лице, упълномощено за целта. Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание.

Запиши се за нашия бюлетин