Заявка

В Българската асоциация на комуникационните агенции има пълноправни и асоциирани членове.

Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, които отговарят на следните условия:

А/ Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България;

Б/ Да имат основен предмет на дейност маркетингови комуникации и реклама и да формират 90% от приходите си от него;

В/ Да имат доказано високо професионално равнище на комуникационни услуги;

Г/ Да не притежават участие в медии или във фирми на свои клиенти и обратно;

Д/ Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции;

Е/ Да са способни да създават, организират и провеждат комуникационни кампании в национален мащаб;

Ж/ Да имат най-малко 5 служители на пълен работен ден;

З/ Да имат най-малко трима независими клиенти, като рекламният бюджет, поверен на агенцията, на нито един от тях не превишава 50% от общия оборот на агенцията;

И/ Да имат регистрация в България не по-рано от 12 месеца, считано от датата на подаване на молбата за членство.

Пълноправни членове на Сдружението се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба на кандидата за член, в която той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Сдружението. Към молбата задължително се прилагат следните документи:

А/ Писмени препоръки на най-малко две юридически лица, пълноправни членове на Сдружението, които представят кандидата пред Общото събрание.

Б/ Декларация, че са налице изискванията по чл.6, ал.1 от Устава на БАКА, както и допълнителни документи, доказващи верността на горепосочените декларации.

В/ Удостоверение за актуално правно състояние.

Г/ Декларация, че кандидатът приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на Сдружението.

/2/ Молбата се подава до Управителния съвет в срок от най-малко седем (7) дни преди датата на насрочено заседание на Общото събрание.

/3/ Всички кандидатури, подадени преди насрочено заседание на Общото събрание, се представят пред пълноправните членове на Сдружението най-малко три (3) дни преди датата на насрочено заседание на Общото събрание.

Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат ЕТ, физически и юридически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправни членове, но дейността им представлява част от цикъла на пълното рекламно обслужване на клиента. Те трябва да имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от тях услуги, да имат добра репутация сред бизнес средите, Широката общественост и държавните институции. 

Асоциирани членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет на Сдружението въз основа на писмена молба на кандидата за член, в която той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Сдружението. Към молбата задължително се прилагат следните документи:

А/ Писмени препоръки на две юридически лица-членове на Асоциацията.

Б/ Декларация, че са налице изискванията по чл.6, ал.3 от Устава на БАКА, както и допълнителни документи, доказващи верността на горепосочените декларации.

В/ Удостоверение за актуално правно състояние.

Г/ Декларация, че кандидатът приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на Сдружението.

/5/ Молбата се разглежда от Управителния съвет в срок от 14 дни след постъпването ѝ. Управителният съвет може да вземе решение и в заседание, проведено с видео-конферентна връзка, като това се удостоверява с протокол.

Запиши се за нашия бюлетин